Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене парка природе „Јегричка” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене парка природе „Јегричка” на животну средину

Оглас за рани јавни увид – ППППН ПП „Јегричка“
ППППН ПП „Јегричка“ – нацрт плана
П1 – Прегледна
Р1-1 Намена
Р1-2 Намена
Р1-3 Намена
Р2-1 Инфраструктура
Р2-2 Инфраструктура
Р2-3 Инфраструктура
Р3.1-1 Заштита природе
Р3.1-2 Заштита природе
Р3.1-3 Заштита природе
Р3.2-1 Заштита животне средине
Р3.2-2 Заштита животне средине
Р3.2-3 Заштита животне средине
Р4-1 Спровођење
Р4-2 Спровођење
Р4-3 Спровођење
СПУ ППППН ПП „Јегричка“
Т1-1 Стратешка-заштита природе
Т1-2 Стратешка-заштита природе
Т1-3 Стратешка-заштита природе
Т2-1 Стратешка-заштита животне средине
Т2-2 Стратешка-заштита животне средине
Т2-3 Стратешка-заштита животне средине