Author
Agota Šurjan

Поновни јавни увид у Нацрт ППППН Специјалног резервата природе „Царска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН Специјалног резервата природе „Царска бара“ на животну средину.

Поновни јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана [...]

Поновни јавни увид у нацрт ППППН специјалног резервата природе „Царска бара“ и извештај о стратешкој процени утицаја ППППН специјалног резервата природе „Царска бара“ на животну средину за део у којем су извршене промене планског решења

Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана [...]

Додељене награде најуспешнијим васпитно-образовним установама у пројекту „За чистије и зеленије школе у Војводини“

У Покрајинској влади данас су додељене награде представницима 54 најбоље васпитно-образовне установе у нашој покрајини, у оквиру програма „За чистије и зеленије школе у Војводини“. Укупни [...]

Управљачима заштићених подручја у Војводини за текућа улагања додељено 12 милиона динара

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег потписао је данас са управљачима заштићених подручја у Војводини уговоре укупне вредности 12 [...]

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта за наставак експлоатације нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу Турија север подржавањем лежишног притиска утискивањем воде,

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта за наставак експлоатације нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу Турија север подржавањем лежишног притиска [...]

Oбавештење о одузимању дозволе за складиштење опасног отпада на локацији оператера у улици Приморска 86 у Новом Саду, привредном друштву C.I.A.K. DOO NOVI SAD

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 67. став 7. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, [...]

Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за: реконструкција и доградња производне хале на катастарској парцели 3318/1 КО Адашевци, Улица Термовул, у Адашевцима, инвеститора „Thermowool“ д.о.о. Шид, Цара Душана 17, Шид, 19.05.2023. године

Потврда Урбанистичког пројекта са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за: реконструкција и доградња производне хале на катастарској парцели 3318/1 КО Адашевци, Улица Термовул, у Адашевцима; [...]

Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин („Службени лист АПВ“, број 9/23)

Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин, „Службени [...]