Јавни увид за Сектор за просторно и урбанистичко планирање

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда [...]

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ одржаће се у трајању од 15 [...]

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“

„Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ одржаће се у трајању од 15 [...]

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ППППН ПАРКА ПРИРОДЕ „БЕГЕЧКА ЈАМА“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ППППН ПАРКА ПРИРОДЕ „БЕГЕЧКА ЈАМА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта Просторног плана подручја [...]

Рани јавни увиду у Материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деоница Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деоница [...]

Јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину

Јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. годинеи Извештај о стратешкој процени утицаја Регионалног просторног плана Аутономне покрајине [...]