ПС за урбанизам и заштиту животне средине

Обавештење о подношењу Захтева за издавање Решења о обнављању дозволе за складиштење и термички третман отпадног конензата, на локацији оператера у Бачкој Паланци, Индустријска 14

 01.04.2024. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“ број: 36/09, [...]

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси на животну средину

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене бране на Тиси и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене [...]

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман инфективног медицинског отпада на локацији оператера у Сремској Митровици, Стари шор 59, на катастарској парцели 2832 К.О. Сремска Митровица

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Jавни увид у нацрт ППППН Парка природе „Слатине у долини Златице“ и извештај о стратешкој процени утицаја Парка природе „Слатине у долини Златице“ на животну средину

Јавни увид у Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 13.03.2024. године до [...]

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2024. години за суфинансирање пројеката набавке опреме за сакупљање комуналног отпада – камион смећар

Рок за достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“ 11.03.2024. године до 11.04.2024. године. Текст конкурса Пријавни формулар [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада оператеру KIMEX-RECIKLAŽA DOO NOVI SAD, Максима Горког 46, Нови Сад, на локацији у Кикинди, ул. Башаидски друм 25, на к.п. бр. 20811/2 К.О Кикинда

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању интегрисане дозволе оператеру НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ а.д. (НИС а.д.) Нови Сад, Блок прерада – Рафинерија нафте Панчево

Овим путем вас обавештавамо да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о издавању интегрисане дозволе оператеру НАФТНА ИНДУСТРИЈА [...]