ПС за урбанизам и заштиту животне средине

ОБАВЕШТЕЊЕ о урађеном НАЦРТУ Решења о издавању интегрисане дозволе за оператера AD POLET Industrija građevinske keramike Novi Bečej

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, урадио НАЦРТ Решења о издавању интегрисане дозволе за оператера [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом Решењу о издавању интегрисане дозволе за оператера АД „Електропривреда Србије“ – огранак Панонске ТЕ-ТО Нови Сад

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера АД [...]

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман и складиштење опасног и неопасног отпада на локацији оператера у Кикинди , ул. Башаидски друм 25, на катастарској парцели 20881/2 К.О. Кикинда

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, [...]

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман инфективног медицинског отпада на локацији оператера у Сенти, Карађорђрва 64, на катастарској парцели 7973 К.О. Сента

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ППППНАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ППППН СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена [...]

Обавештење о донетом Решењу о ревизији интегрисане дозволе за оператера LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA D.O.O. Беочин

Овим путем вас обавештавамо да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о ревизији интегрисане дозволе за оператера LAFARGE [...]

РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „САМОШ“ НА ТЕРИТОРИЈАМА ОПШТИНА АЛИБУНАР И КОВАЧИЦА

Рани јавни увид у Mатеријал за израду Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Самош“ на територији општина Алибунар и Ковачица одржаће [...]

Јавни увид и Јавнa расправa у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела иузетних одлика „Слатине средњег Баната“ и Студију заштите предела изузетних одлика „Слатине средњег Баната“

јавни увид и јавна расправа, нацрт акта о заштити ПИО „Слатине средњег Баната“, предео изузетних одлика „Слатине средњег Баната“ предлог за стављање под [...]