Uncategorized

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта за утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације нафте, гаса и кондензата на експлоатационом пољу Кикинда – лежишта комплекса „Д“, „Е“, „Б“, „X“, „Л“, „Ф“ И „Г“

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта за утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације нафте, гаса и кондензата на експлоатационом пољу Кикинда [...]

Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде дела парцеле 9690/1 КО Вршац за потребе изградње Комбинованог техничког складишта у оквиру постојећег комплекса, инвеститора „Хемофарм“ акционарско друштво фармацеутско-хемијска индустрија Вршац, Београдски пут бб, Вршац, 19.10.2023. године

Потврда Урбанистичког пројекта урбанистичко-архитектонске разраде дела парцеле 9690/1 КО Вршац за потребе изградње Комбинованог техничког складишта у оквиру постојећег комплекса; Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске [...]

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково) („Службени лист АПВ“, број 35/2023)

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково) – ТЕКСТУАЛНИ [...]

Урбанистички пројекат реконструкције, доградње и изградње у оквиру индустријског комплекса „Autoflex livnice“ д.о.о. Чока на катастарској парцели 4279 КО Чока, инвеститора „Autoflex-livnica“ д.о.о., Виногради 26, Чока, 02.10.2023. године

Потврда Урбанистичког пројекта реконструкције, доградње и изградње у оквиру индустријског комплекса „Autoflex livnice“ д.о.о. Чока на катастарској парцели 4279 КО Чока; Урбанистички пројекат [...]