Сектор за чистију производњу и одрживи развој

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поднет захтев оператера “ХИП-Петрохемија“ д.о.о. Панчево ОЦ: Фабрика синтетичког [...]

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта за наставак експлоатације нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу Турија север подржавањем лежишног притиска утискивањем воде,

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта за наставак експлоатације нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу Турија север подржавањем лежишног притиска [...]

Oбавештење о одузимању дозволе за складиштење опасног отпада на локацији оператера у улици Приморска 86 у Новом Саду, привредном друштву C.I.A.K. DOO NOVI SAD

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 67. став 7. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада, оператеру постројења LAFARGE BFC DOO, Трг БФЦ 1, Беочин, , на к.п. бр. 1461/8 КО Беочин

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом Решењу о издавању интегрисане дозволе за оператера Knott-Autoflex Yug doo Bečej

Овим путем вас обавештавамо да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, донео Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера KNOTT-AUTOFLEX [...]