Управљање отпадом (оглашавање)

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за привремено складиштење и третман инфективног медицинског отпада на локацији у Новом Саду, Хајдук Вељкова 1, на катастарској парцели 7569/1 К.О. Нови Сад I

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу привредном друштву ,,ModEkolo“ d.o.o. Beograd, улица Херцеговачка бр. 13А. Београд

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу привредног друштва ,,ModEkolo“ d.o.o. Beograd

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, [...]

Обавештење о доношењу Решења  о обнови дозволе за за складиштење и термички третман  отпадног кондензата на локацији оператера у Бачкој Паланци, Индустријска зона 14, на к.п. бр. 4292/31 К.О Бачка Паланка.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Обавештење о подношењу Захтева за издавање Решења о обнављању дозволе за складиштење и термички третман отпадног конензата, на локацији оператера у Бачкој Паланци, Индустријска 14

 01.04.2024. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (“Службени гласник РС“ број: 36/09, [...]

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман инфективног медицинског отпада на локацији оператера у Сремској Митровици, Стари шор 59, на катастарској парцели 2832 К.О. Сремска Митровица

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног и опасног отпада оператеру KIMEX-RECIKLAŽA DOO NOVI SAD, Максима Горког 46, Нови Сад, на локацији у Кикинди, ул. Башаидски друм 25, на к.п. бр. 20811/2 К.О Кикинда

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, [...]

Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман и складиштење опасног и неопасног отпада на локацији оператера у Кикинди , ул. Башаидски друм 25, на катастарској парцели 20881/2 К.О. Кикинда

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, [...]