Сектор за просторно и урбанистичко планирање

Категорија за „Navigation menu“

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу станице за снабдевање горивима на катастарској парцели број 2 КО Оџаци, инвеститора „НИС“ а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад, 06.07.2023. године

Потврда Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу станице за снабдевање горивима на катастарској парцели број 2 КО Оџаци; 1,1 МБ Урбанистички [...]

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“

Рани јавни увид у Mатеријал за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ одржаће се у трајању од 15 [...]

Поновни јавни увид у нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ на животну средину

Поновни јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне [...]

Просторни план подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно спровођење („Службени лист АПВ“ бр. 16/2023)

Просторни план подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно спровођење –текст 7.1МБ РК 1. – Посебна намена [...]

Урбанистички пројекат регулације Роковог потока у зони ДП 21 у Петроварадину, инвеститор Град Нови Сад, Градскa управa за грађевинско земљиште и инвестиције, Стевана Брановачког 3, Нови Сад, 07.06.2023.године

Потврда Урбанистичког пројекта регулације Роковог потока у зони ДП 21 у Петроварадину; Урбанистички пројекат регулације Роковог потока у зони ДП 21 у Петроварадину.  [...]