Јавни увид за Сектор за просторно и урбанистичко планирање

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“

Рани јавни увид у Mатеријал за израду Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ одржаће се у трајању од 15 [...]

Поновни јавни увид у нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ на животну средину

Поновни јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Јегричка“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне [...]

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-70, Панчево – Вршац – гранични прелаз са Румунијом (Ватин)

Рани јавни увид у Mатеријал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-70, Панчево – Вршац – гранични прелаз са [...]

Поновни јавни увид у Нацрт ППППН Специјалног резервата природе „Царска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН Специјалног резервата природе „Царска бара“ на животну средину.

Поновни јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана [...]

Рани јавни увид у материјал за израду ППППН за изградњу ветроелектране „Ветрогон“

Одлуком о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Ветрогон“ („Сл.лист АПВ“ број 42/2022) обухваћене су целе катастарске општине Србобрaн, Бечеј [...]

Рани јавни увид у Материјал за израду ППППН Измена и допуна ППППН система за водоснабдевање „Источни Срем“

Рани јавни увид у Mатеријал за израду Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“  одржаће се у [...]

Јавни увид у Нацрт ППППН СРП „Обедска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН СРП „Обедска бара“ на животну средину

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја [...]

Јавни увид у Нацрт ППППН Специјалног резервата природе „Царска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН Специјалног резервата природе „Царска бара“ на животну средину

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја [...]