Јавна презентација Нацрта Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин, Суботица, 08. септембар 2022. године

У четвртак, 08.09.2022. године, у Плавој сали, у згради Скупштине Града Суботица, одржана је јавна презентација Нацрта Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин коју је организовао Носилац израде овог Просторног плана, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач овог Просторног плана је „Шидпројект“ ДОО  из Шида.

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин одржава се у трајању од 15 дана, од 05.09.2022. до 19.09.2022. године у Граду Суботица, Општини Кањижа и Општини Сента, као и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду.

У уводној речи, Jелена Вујасиновић Гркинић, дипл.инж.арх.-мастер, саветница за урбанизам у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, обратила се присутнима и презентовала активности у поступку израде Просторног плана – доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле, након чега је представница Обрађивача, одговорни планер Данијела Мирковић, дипл.инж.арх представила Просторни план у основним елементима.

Кроз презентацију је дат приказ Измена и допуна Просторног плана са циљем усклађивања са важећом законском реулативом. Променом категоризације, доница пута Суботица – Сента је ДП II Б реда бр.300 и самим тим измењени су и елементи за дефинисање саобраћајнице. Предмет измене и допуне просторног плана је корекција планског решења и детаљне разраде за деоницу пута између Суботице и Сенте.

Јавној презентацији присуствовали су представници Секретаријата за грађевинарство Градске управе Града Суботица, представници Обрађивача, ГМП Грамонт НС из Новог Сада и Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

Након презентације упућен је позив заинтересованим лицима да доставе примедбе на Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин, до краја трајања јавног увида, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма Градске управе Суботица, Општинске управе Кањижа, Општинске управе Сента и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 05.10.2022. године у Новом Саду, у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у сали на другом спрату, Владике Платона бб, са почетком у 15,00 часова.