Јавна презентација Нацрта ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци

У петак 03.11.2023. године, у 11 часова, у згради Градске управе Града Сремска Митровица, Светог Димитрија 13, одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци на животну средину, коју је организовао носилац израде Просторног плана, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, а одговорни планери су мр Драгана Дунчић, дип.прост.план. и Зоран Кордић, дипл. инж. саобр.

Јавна презентација је одржана у оквиру јавног увида у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци на животну средину, који се одржава у трајању од 30 дана, од 17.10. до 15.11.2023. године.

Јавну презентацију је отворио Веселиновић Урош, помоћник градоначелника Сремске Митровице за област инвестиција и локалног развоја, који је поздравио присутне и истакао значај предметног Просторног плана за Град Сремска Митровица, као и остале општине на правцу пружања инфраструктурног коридора железничке пруге. У уводној речи, др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл.инж.арх., саветник за просторно планирање у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поздравила је присутне и упознала са спроведеном процедуром у поступку израде Просторног плана. Потом је одговорни планер Зоран Кордић, дипл.инж.саобр., присутнима представио предметни Просторни план, повод за израду просторног плана, планско решење и начином спровођења, а мр Рита Барјактаревић, дипл. биол., као део радног тима обрађивача, изложила укратко основне закључке из Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину.

Јавној презентацији присуствовали су представници „EGIS Belgrade Office“, Србија, пројектанта Идејног решења које се ради у оквиру Идејног пројекта са студијом оправданости Медистерански коридор: Србија – Хрватска „CH“ железничка међувеза, Београд – Шид – граница између две државе, деоница Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничка пруга Инђија – Голубинци / Студија изводљивости, а које је представља основ за израду предметног Просторног плана.

На јавној презентацију билу су присутни и представници ЈП Урбанизам и изградња Рума, Градске управе за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката Града Сремска Митровица, Градске управе за саобраћај, комунлане и инспекцијске послове Града Сремска Митровица, ЈП „Урбанизам“ Сремска Митровица, „Сирмијум пут“ д.о.о. Сремска Митровица и Станице граничне полиције Шид.

После излагања обрађивача уследила је динамична и инспиративна дискусија о предложеним решењима реконструкције пруге и одабраним решењима укрштања пруге са друмском инфраструктуром, као и о организацији граничног прелаза Шид. На питања присутних одговарали су одговорни планер Зоран Кордић, дипл.инж.саобр., мр Рита Барјактаревић, дипл.биол., пројектанти из „EGIS Belgrade Office“, Србија, Миодраг Радека, дипл.грађ.инж, Миљан Јовичић, дипл.грађ.инж, и Никола Ристић, дипл.инж.саоб., као и представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл.инж.арх., саветних за просторно планирање и Драгица Плећаш, дипл. правник, саветник за нормативно-правне послове у области просторног и урбанистичког планирања.

На крају јавне презентације је истакнута могућност свих правних и физичких лица да своје примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци, као и на Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци на животну средину, доставе на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад, или на адресу органа надлежних за послове просторног планирања и урбанизма Града Сремска Митровица, Општина Стара Пазова, Инђија, Рума и Шид, у току трајања јавног увида, односно до 15.11.2023. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине одржаће се 22.11.2023. године у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, у сали 1, ул. Владике Платона бб, Нови Сад, са почетком у 15 часова.