Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“

У четвртак, 25.04.2024. године, у згради Општинске управе општине Кањижа, одржана је јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ на животну средину коју је организовао Носилац израде овог Просторног плана, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. Обрађивач Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад.

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ одржава се у трајању од 30 дана, од 15.04.2024. до 14.05.2024. године у просторијама органа надлежног за послове урбанизма и просторног планирања општине Кањижа, као и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду.

У уводној речи, Јелена Вујасиновић Гркинић, маст.инж.арх., саветница за урбанизам у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, обратила се присутнима и презентовала активности у поступку израде Просторног плана – доношење одлуке о изради, одржавање раног јавног увида и вршење стручне контроле, након чега је представница Обрађивача, одговорни планер Наташа Симичић, маст. просторни планер представила Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ на животну средину у основним елементима.

Циљ израде Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ јесте стварање планског основа за дефинисање активности пре свега у области заштите природе, туризма и руралног развоја. Овим Просторним планом дефинисана су правила уређења и грађења у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“. Стварање просторних услова за усклађено и одрживо коришћење природних добара у обухвату Просторног плана ће допринети очувању и унапређивању стања природних и културних вредности пашњака – јараша као типичне панонске пустаре, с посебним освртом на синдинамски повезане станишне типове слатинског комплекса, као и на карактеристике пустарског пејзажа, заштити станишта строго заштићених врста гнездарица степских, мочварних и шумо-степских станишта, унапређивању стања осетљивих и за заштиту приоритетних станишних типова, као и популација угрожених врста и очувања традиционалног знања, културних и етнографских вредности традиционалног пашарења, као и интеграције ових културних вредности у развој локалних насеља.

Јавној презентацији присуствовали су и представници Општинске управе општине Кањижа, Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кањижа, мр Драгана Дунчић, дипл.прострони планер, помоћница директора у ЈП Завод за урбанизам Војводине и Александар Угљешић, дипл. правник из Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине.

Након презентације и дискусије о планским решењима упућен је позив заинтересованим лицима да доставе примедбе на Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“, до краја трајања јавног увида, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма Општинске управе Кањижа или Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Јавна седница Комисије за јавни увид биће одржана 29.05.2024. године у Новом Саду, у згради Покрајинске владе, у жутом салону, са почетком у 15.00 часова.