Јавна презентација Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године у седишту Јужнобанатског управног округа – Панчево

Јавна презентација Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, организована од стране носиоца израде, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, одржана је дана 07.04.2022. године у Великој сали Градске управе Града Панчева. Обрађивач Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године је ЈП „Завод за урбанизам Војводине” из Новог Сада.

Јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину, одржава се у трајању од 30 дана, од 21. марта 2022. до 19. априла 2022. године. Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину изложени су на јавни увид у аналогном облику у седиштима свих јединица локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду и у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

У уводној речи, Јелена Вујасиновић Гркинић, саветник за урбанизам у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине обратила се присутнима и презентовала активности у поступку израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, након чега је представник обрађивача, Иван Тамаш, водећи просторни планер ,представио Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године у основним елементима. Регионални просторни план Покрајине представља кровни документ за усмеравање развоја и основа за усклађивање секторских политика у АПВ, поставља смернице развоја за појединачне просторне системе, насеља, инфраструктурне коридоре, заштиту и предвиђа мере за њихову имплементација. У току презентације, истакнуто је да концепт регионалног просторног развоја има свеобухватни приступ, којим се наглашава разноликост Покрајине у њеним географским, еколошким и развојним карактеристикама као кључне одреднице за успостављање планских решења, што је предмет посебних циљева у погледу пажљивог усмеравања просторног развоја, нарочито у сегменту развоја урбаних и руралних подручја, инфраструктурних коридора, заштите вредности простора, активације неафирмисаних потенцијала, рехабилитације деградираних простора и активирања пограничних подручја.

Јавној презентацији присуствовали су представници Јужнобанатског управног округа, Градске управе Града Панчева, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Општинске управе Опово, Општинскe управе Ковачица,  ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Општинске управе Пландиште  као и  заинтересовани грађани.

Након презентације упућен је позив заинтересованим лицима да доставе примедбе на Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, до краја трајања јавног увида, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у јединицама локалне самоуправе и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.