Јавна презентација Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021 до 2035. године у седишту Севернобачког управног округа – Суботица

Јавна презентација Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, организована од стране носиоца израде, Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, одржана је дана 29.03.2022. године у згради Севернобачког управног округа у Суботици. Обрађивач Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године је ЈП „Завод за урбанизам Војводине” из Новог Сада.

Јавни увид у Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину, одржава се у трајању од 30 дана, од 21. марта 2022. до 19. априла 2022. године. Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године и Извештај о стратешкој процени утицаја Нацрта Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине на животну средину изложени су на јавни увид у аналогном облику у седиштима свих јединица локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у Новом Саду и у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

У уводној речи, Јелена Вујасиновић Гркинић, саветник за урбанизам у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине обратила се присутнима и презентовала активности у поступку израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, након чега је представник обрађивача, мр Владимир Пихлер, помоћник директора за урбанистичко планирање представио Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године у основним елементима. Регионални просторни план Покрајине представља кровни документ за усмеравање развоја и основа за усклађивање секторских политика у АПВ, поставља смернице развоја за појединачне просторне системе, насеља, инфраструктурне коридоре, заштиту и предвиђа мере за њихову имплементација. У току презентације, истакнуто је да концепт регионалног просторног развоја има свеобухватни приступ, којим се наглашава разноликост Покрајине у њеним географским, еколошким и развојним карактеристикама као кључне одреднице за успостављање планских решења, што је предмет посебних циљева у погледу пажљивог усмеравања просторног развоја, нарочито у сегменту развоја урбаних и руралних подручја, инфраструктурних коридора, заштите вредности простора, активације неафирмисаних потенцијала, рехабилитације деградираних простора и активирања пограничних подручја.

Јавној презентацији присуствовали су и представници Севернобачког управног округа, Регионалне развојне агенције Панонрег, Одељења за просторно планирање Општинске управе Бачка Топола, Општинске управе Мали Иђош, Секретаријата за грађевинарство Градске управе Суботица, Предраг Кнежевић, директор ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад , Драгица Плећеш, саветник за нормативно – правне послове у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Иван Тамаш, водећи просторни планер из ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, као и  заинтересовани грађани.

Након презентације и краће дискусије упућен је позив заинтересованим лицима да доставе примедбе на Нацрт Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, до краја трајања јавног увида, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у јединицама локалне самоуправе и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.