Јавни увид и Јавнa расправa у Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити предела иузетних одлика „Слатине средњег Баната“ и Студију заштите предела изузетних одлика „Слатине средњег Баната“