Јавни увид у Нацрт ППППН СРП „Обедска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН СРП „Обедска бара“ на животну средину

Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ на животну средину, одржаће се у трајању од 30 дана, од 06.03.2023. године до 04.04.2023. године.

Примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, искључиво у писаном облику, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, или преко Одељења за урбанизам и имовинско правне послове Oпштинске управе Општине Пећинци, Слободана Бајића бр. 5 и Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, Орловићева 5  у току трајања јавног увида, до 04.04.2023. године.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“ биће одржана 23.03.2023. године у сали Општинског већа Општине Пећинци, Слободана Бајића 5, Пећинци са почетком у 11,00 часова.

 Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 24.04.2023. године у Новом Саду, у сали на другом спрату Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Владике Платона бб, са почетком у 15,00 часова.