Нетехнички резимеи – 2022

Студије о процени утицаја на животну средину / Нетехнички резимеи – 2022

 1. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) града Зрењанина на катастарској парцели 15392/5 КО Зрењанин I
 2. Студија о процени утицаја на животну средину, Пројекта: Измуљивање, депоновање и ремедијација седимента Пловног Бегеја од државне границе до хидрочвора Клек
 3. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: „Употреба синтетичког гипса (РЕА ГИПС) на постојећим постројењима у комплексу „Лафарге БФЦ“ у Беочину“
 4. Студијa о процени утицаја на животну средину пројекта за разраду и експлоатацију гаса на експлоатационом пољу Иђош лежиште, 140-20-01-02
 5. Студија о процени утицаја пројекта – утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације гаса и кондензата на експлоатационом пољу Србобран – Лежишта Пз+Бд+См-1 и Пз+Бд-2- на животну средину
 6. Студија о процени утицаја на животну средину – искоришћење топлоте кондензата са станице кондензата блока 12 (ФА-1201) за грејање резервоара сирове нафте ФБ-1202 и ФБ-1204 на кп 3555, 3563, 3570, 3571, 3572 ко Војловица
 7. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка као грађевинског материјала лежишта „Пашњак“ код Чоке
 8.  Студија о процени утицаја на животну средину пројекта пренамена инсталације за пријем, складиштење и намешавање МТБЕ-а у инсталацију ЕТБЕ-а на катастарским парцелама 3547, 3549, 3551, 3553, 3557, 3570, 3576, 3532 и 3534 ко Војловица
 9. Студија процене утицаја на животну средину пројекта „Изградња привремених складишта зауљеног отпада на складишту НИС АД Нови Сад“ на катастарским парцелама 2498/18, КО Нови Сад 3
 10. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка као грађевинског материјала на површинском копу „Доњи Таванкут“ код Суботице
 11. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације песка као грађевинског материјала у лежишту „Хоргош“ код Хоргоша
 12. Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта изведених објеката на складишту етилена
 13. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта „реконструкције инсталација за аутоматско дозирање маркера и адитива на аутопунилиштви у РНП“ на к.п. 3529/1, к.о. Војловица СО Панчево
 14. Студија о процени утицаја на животну средину – Индустријски комплекс за производњу пнеуматика за аутоиндустрију „ТОYО ТИРЕ“: објекат за пријем чађи и силике (1а), плато за технолошке силосе за сировине (24), објекат припадајућим саобраћајно-манипулативним површинама у Инђији, к.п. 7949 К.О. инђија
 15. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта: „Постројење за селективну некаталитичку редукцију азотних оксида унутар комплекса „Лафарге БФЦ“ у Беочину
 16. Изградња регионалне санитарне депоније са пратећим објектима за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас
 17. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске глине на лежиштима „Јабука-Скробара“ и „Јабука-Скробара 2“
 18. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта вађења речног наноса из корита реке Дунав км 1190+000 – км 1190+500 „Карин комерц МД“ д.о.о.
 19. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта Складиште ТНГ и НД Зрењанин, ул. Пролетерска ББ, КО Српски Елемир
 20. Студија о процени утицаја на животну средину – Пројекат ремедијације/ревитализације Великог Бачког канала са постројењем за третман опасног отпада  – ФАЗА 1
 21. Студија о процени утицаја Пројекта експлоатације грађевинског песка из лежишта „Палић“ код Суботице на животну средину
 22. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта имплементација биогорива у РНП – изградња инсталације за пријем складиштење и намешавање етанола и ЕТБЕ-а
 23. Студија о процени утицаја на животну средину ДВ 2×400 kV ТС Суботица 3 – ТС Маестрале Ринг
 24. Студија о прцени утицаја на животну средину пројекта: подводна експлоатација угља и откривке на делу поља А и Б кобинског лежишта
 25. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта ветроелектране „Ветрозелена“ на територији града Панчево
 26. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта за утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације гаса и кондензата на експлоатационом пољу Српска Црња – лежишта Пз-1ц, Пт1-1ц, Пт1-2ц, Пт1-4б, Пт1-4ц, Пт1-5а, Пт1-5б, Пт1-6а, Пт1-6б, Пт1-6ц, Пт1-7б, Пт1-8б, Пт1-8ц, Пт1-9а, Пт1-9б
 27. Студија о процени утицаја а животну средину пројекта „Изградња – промена намене објеката број 10 и број 12, на катастарској парцели број 20811/2 КО Кикинда“ – KIMEX-RECIKLAŽA DOO NOVI SAD