Oбавештење о Јавном увиду у Нацрт ППППН за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема на животну средину

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја одржаће се, у трајању од 30 дана, од 15.08.2019. године до 14.09.2019. године.

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана 29.08.2019. године у 11,00 часова у Граду Сремска Митровица, у згради Скупштине Града Сремска Митровица, сала 2, адреса Светог Димитрија 13, Сремска Митровица.

  1. оглас за јавни увид
  2. ППППН за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема
  3. Р1-Посебна намена простора
  4. Р2-Мрежа насеља и инфраструктурни системи
  5. Р3-Водна инфраструктура
  6. Р4.1-Природни ресурси и  заштита животне средине
  7. Р4.2-Заштита природних и културних добара
  8. Р5-Карта спровођења 
  9. Стратешка процена утицаја ППППН за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема на животну средину
  10. Р0-Природни ресурси, зоне негативних утицаја и деградациони пунктови са мерама заштите