Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада – посебне фракције комуналног отпада и претовар чврстог комуналног отпада оператеру Регионална депонија доо Суботица

07.04.2023. године

Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада – посебне фракције комуналног отпада и претовар чврстог комуналног отпада, на локацијама постројења:

  • Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Бачкој Тополи (КО Бачка Топола, кп 1776/6);
  • Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Кањижи (КО Мартонош, кп 6015/2);
  • Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Сенти (КО Сента, кп 19983/4);
  • Центар за сакупљање отпада у Малом Иђошу (KO Мали Иђош, кп 4330/3);
  • Центар за сакупљање отпада у Чоки (КО Чока, кп 3181/1);
  • Центар за сакупљање отпада у Новом Кнежевцу (КО Нови Кнежевац, кп 3584/2).

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада – посебне фракције комуналног отпада и претовар чврстог комуналног отпада, на локацијама постројења у оквиру регионалног система управљања отпадом.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 345 који се налази на сајту секретаријата.