Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење опасног отпада, оператеру METAL FORMA KOS d.o.o. Pančevo, на локацији у ПАНЧЕВУ, Кудељарски насип Прва бр. 122д, , на к.п. бр. 11416/22 КО Панчево

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању дозволе складиштење опасног отпада, оператеру METAL FORMA KOS d.o.o. Pančevo, (матичног броја: 20625830), на локацији у Панчеву, Кудељарски насип Прва бр. 122д,  на к.п. бр. 11416/22 КО Панчево. 

Оператер, METAL FORMA KOS d.o.o. Pančevo, Кудељарски насип Прва бр. 122д, Панчево, је дана 29. октобра 2020. године поднео овом органу, као надлежном органу, Захтев за издавање дозволе за складиштење опасног отпада, на локацији оператера у Панчеву, Кудељарски насип Прва бр. 122д,  на к.п. бр. 11416/22 КО Панчево.

Након спроведеног поступка, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 16. септембра 2021. године, донео решење број 140-501- 1009/2021-05, о издавању дозволе за складиштење опасног отпада, регистарски број 311 у предметном постројењу.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 311 који се налази на сајту секретаријата https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/