Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада, оператеру постројења LAFARGE BFC DOO, Трг БФЦ 1, Беочин, , на к.п. бр. 1461/8 КО Беочин

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16, 95/18- др. Закон и 35/23) обавештава јавност о доношењу Решења о о издавању дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада, оператеру постројења LAFARGE BFC DOO, Трг  БФЦ 1, Беочин, , на к.п. бр. 1461/8 КО Беочин.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 348 који се налази на сајту секретаријата.