Обавештење о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада оператеру METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Румски пут 27, Сремска Митровица, на катастарској парцели 8177/1 КО Сремска Митровица

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада оператеру METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Румски пут 27, Сремска Митровица, на катастарској парцели 8177/1 КО Сремска Митровица.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 338 који се налази на сајту секретаријата

Регистар издатих дозвола