Обавештење о доношењу Решења о издавању привремене дозволе за за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног металног отпада, оператеру, LIVNICA KIKINDA Ai, d.o.o., КИКИНДА

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног металног отпада на локацији оператера у Кикинди, ул. Милошевачки пут 34, на катастарским парцелама бр. 21696/16, 21696/17 и 21696/19 КО Кикинда.  

Оператер, LIVNICA KIKINDA Ai, d.o.o., Милошевачки пут 34, Кикинда, је дана 21.12.2020. године. године поднео овом органу, као надлежном органу, Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног металног отпада на локацији оператера у Кикинди, ул. Милошевачки пут 34, на катастарским парцелама бр. 21696/16, 21696/17 и 21696/19 КО Кикинда .   .

Након спроведеног поступка, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 31. јануара 2022. године, донео решење број 140-501-1144/2020-05, о издавању дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног металног отпада, регистарски број 327 у предметном постројењу.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 327 који се налази на сајту секретаријата https://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/надлежности/сектор-за-чистију-производњу-обновљи/управљање-отпадом/регистар-издатих-дозвола/