ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ привредном друштву HIGIA ДОО Панчево, за складиштење опасног и неопасног отпада на локацији у Сремској Митровици, улица Румски друм бб, на катастарским парцелама 8270/1 и 8271 КО Сремска Митровица 01-4 део 5, коју је издао Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине.

 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 67. став 6. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ДОЗВОЛЕ

привредном друштву HIGIA ДОО Панчево, за складиштење опасног и неопасног отпада на локацији у Сремској Митровици, улица Румски друм бб, на катастарским парцелама 8270/1 и 8271 КО Сремска Митровица 01-4 део 5, коју је издао Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту  животне средине, са седиштем у улици Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, на основу члана 67. став 1. тачка 2 и 3. и става 3, а у вези са чланом 67. став 2. тачка 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон), члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14-др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 , 66/20 и 38/21) и члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18- аутентично тумачење), решавајући по предлогу покрајинског инспектора за заштиту животне средине број: 140-501-692/2021-06 од 17. новембра 2021. године, за одузимање дозволе привредном друштву HIGIA ДОО Панчево, Стевана Шупљикца 147/8, Панчево, је донео Решење да се ОДУЗИМА ДОЗВОЛА  за складиштење опасног и неопасног отпада на локацији у Сремској Митровици, улица Румски друм бб, на катастарским парцелама 8270/1 и 8271 КО Сремска Митровица 01-4 део 5, регистарског броја 270 (број предмета 140-501-636/2019-05), коју је 4. јула 2019. године, са припадајућом изменом и допуном дозволе од дана 27. новембра 2020. године, коју је издао Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, привредном друштву HIGIA ДОО Панчево, Стевана Шупљикца 147/8, Панчево, матични број 08831009, због непоступања у складу са условима утврђеним у Дозволи и непоступања у складу са законом и прописима у области управљања отпадом, у току обављања делатности складиштења опасног и неопасног отпада. 

Привредном друштву HIGIA ДОО Панчево, ЗАБРАЊУЈЕ се даљи пријем и складиштење опасног и неопасног отпада на локацији у Сремској Митровици, улица Румски друм бб, на катастарским парцелама 8270/1 и 8271 КО Сремска Митровица 01-4 део 5 и ОБАВЕЗУЈЕ се привредно друштво HIGIA ДОО Панчево  да одмах по пријему овог Решења,  примени обавезне мере заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара по престанку рада и обављања активности управљања опасним и неопасним отпадом на локацији оператера у Сремској Митровици, улица Румски друм бб, на катастарским парцелама 8270/1 и 8271 КО Сремска Митровица 01-4 део 5, које су прописане Дозволом и предвиђене Планом за затварање постројења за управљање отпадом, односно:

  • да у року од 60 дана од дана пријема Решења о одузимању дозволе, трајно збрине опасан и неопасан отпад и поштује све услове из прописа који уређују управљање отпадом
  • да локацију доведе у задовољавајуће стање сагласно законским прописима;
  • да изврши демонтажу опреме и уређаја који су инсталирани у функцији обављања делатности;
  • организује сакупљање и одношење са локације комуналног отпада, грађевинског отпада, отпада који има употребну вредност (секундарне сировине) и;
  • изврши санацију последица рада пројекта на животну средину укључујући ремедијацију евентуално контаминираног земљишта.