Oбавештење о одузимању дозволе за складиштење опасног отпада на локацији оператера у улици Приморска 86 у Новом Саду, привредном друштву C.I.A.K. DOO NOVI SAD

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 67. став 7. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – др. закон и 35/2023 ) објављује

Oбавештење о одузимању дозволе

привредном друштву C.I.A.K. DOO NOVI SAD,

за складиштење опасног отпада на локацији у улици Приморска 86 у Новом Саду, коју је издао Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине-

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), члана 39. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/14, 54/14–др. oдлука, 37/16, 29/2017, 24/19, 66/20 и 38/21) и члана 67. став 1. тач. 2) и 3), став 2. тачка 1) и став 3. и 4. Закона о управљању отпадом, је донело Решење да се ОДУЗИМА ДОЗВОЛА  за складиштење опасног отпада на локацији у улици Приморска 86 у Новом Саду, коју је издао овај орган, привредном друштву C.I.A.K. DOO NOVI SAD, са седиштем у улици Приморска 86,  у Новом Саду, решењем број 140-501-1546/2015-05 од 28. децембра 2015. године, због непоступања у складу са условима утврђеним у дозволи и непоступања у складу са законом и прописима у области управљања отпадом у току обављања делатности складиштења опасног отпада. 

Привредном друштву C.I.A.K. DOO NOVI SAD, ЗАБРАЊУЈЕ се даљи пријем и складиштење опасног отпада на локацији у улици Приморска 86 у Новом Саду, на катастарској парцели број 385/1 КО Нови Сад и ОБАВЕЗУЈЕ се привредно друштвo C.I.A.K. DOO NOVI SAD, да примени обавезне мере заштите животне средине, здравља људи и материјалних добара по престанку рада и обављања активности управљања опасним отпадом на локацији у улици Приморска 86, у Новом Саду,  на катастарској парцели број 385/1 КО Нови Сад, а које су прописане дозволом и предвиђене планом за затварање постројења за управљање отпадом.