Обавештење о поднетом Захтеву за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу привредног друштва ,,ModEkolo“ d.o.o. Beograd

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу  члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – др. закон и 35/23) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о пријему Захтева за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, поднетог од привредног друштва ,,ModEkolo“ d.o.o. Beograd, улица Херцеговачка бр. 13А. Београд

Надлежни орган обавештава јавност да је привредно друштво ,,ModEkolo“ d.o.o. Beograd, (регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем: 20197919; ПИБ: 104605755; претежна делатност: 4677 – Трговина на велико отпацима и остацима), поднело захтев за издавање дозволе за третман неопасног и опасног отпада у мобилном постројењу, дана 16. маја 2024. године.

У мобилном постројењу,  вршиће се физичко хемијски третман неопасног и опасног отпада, мешањем у аутоцистернама, опремљеним неопходном опремом за добро спровођење технолошког поступка, са максималним капацитетом од 150 тона отпада дневно.

Мобилно постројење ће радити на територији Аутономне покрајине Војводине, на локацијама произвођача предметног неопасног и опасног отпада, односно на местима настанка отпада.

Рок за достављање мишљења и предлога је 21. јун 2024. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија 43 (приземље), сваки радни дан, од 11-13 часова.