Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за складиштење и третман инфективног медицинског отпада на локацији оператера у Сенти, Карађорђрва 64, на катастарској парцели 7973 К.О. Сента

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 др. закон и 35/23) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева оператера Општа болница Сента, Карађорђева 64, Сента, за издавање дозволе за складиштење и третман  инфективног медицинског отпада на локацији оператера у Сенти, ул. Карађорђева 64, на катастарској парцели 7973 КО Сента.

Надлежни орган обавештава јавност да је 21.12.2023. године, оператер Општа болница Сента Карађорђева 64, Сента, поднео Захтев  за издавање дозволе за:

  • за складиштење и третман инфективног медицинског отпада на локацији оператера у Сенти, ул. Карађорђева 64, на катастарској парцели 7973 КО Сента.

Увид у захтев за издавање дозволе за складиштење и третман  инфективног медицинског отпада на локацији оператера, може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија 43 (приземље), сваки радни дан, од 11-13 часова.

Рок за достављање мишљења и предлога је 01. март 2024. године.

Сви заинтересовани, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.