Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман и складиштење опасног и неопасног отпада на локацији оператера у Кикинди , ул. Башаидски друм 25, на катастарској парцели 20881/2 К.О. Кикинда

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16, 95/18- др. закон и 35/23) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева оператера KIMEX-RECIKLAŽA DOO NOVI SAD, Максима Горког 46, Нови Сад, за издавање дозволе за третман и складиштење опасног и неопасног отпада на локацији оператера, ул. Башаидски друм 25, Кикинда, на катастарској парцели бр. 20811/2 К.О. Кикинда.

 Надлежни орган обавештава јавност да је 31.01.2024. године, оператер KIMEX-RECIKLAŽA DOO NOVI SAD, Максима Горког 46, Нови Сад, поднео захтев за издавање дозволе за:

  • третман и складиштење опасног и неопасног отпада на локацији оператера, у Кикинди, ул. Башаидски друм 25, на катастарској парцели бр. 20811/2 К.О. Кикинда.

 Увид у захтев за издавање дозволе  за третман и складиштење опасног и неопасног отпада на локацији оператера, може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија 43 (приземље), сваки радни дан, од 11-13 часова.

Рок за достављање мишљења и предлога је 01. март 2024. године.

Сви заинтересовани, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења, могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.