Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Румски пут 27, Сремска Митровица, на катастарској парцели бр. 8177/1 КО Сремска Митровица.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 95/18 др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева оператера METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Румски пут 27, Сремска Митровица, за издавање интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на локацији оператера у Сремској Митровици, улица Вишњевачка 27, на катастарској парцели бр. 8177/1 КО Сремска Митровица.

Надлежни орган обавештава јавност да је 15.12.2021. године, оператер METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, Румски пут 27, Сремска Митровица,  поднео Захтев  за издавање интегралне дозволе за:

  • за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, на локацији оператера у Сремској Митровици, улица Вишњевачка 27, на катастарској парцели бр. 8177/1 КО Сремска Митровица.

 Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Увид у поднети захтев за издавање интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, оператера METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA, може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, канцеларија 39, приземље, од 11 – 13 часова.

Контакт особа је Тамара Орловић, тел. 021 4874484

Рок за достављање мишљења и предлога је 18.11.2022. године.

Заинтересовани могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.