Обавештење о подношењу Захтева за издавање привремене дозволе за рад постројења за управљање отпадом, који прибављају интегрисану дозволу, на локацији у Кикинди, ул. Милошевачки пут 34, на катастарским парцелама бр. 21696/16, 21696/17 и 21696/19 КО Кикинда.

30.12.2021.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 др. закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева оператера LIVNICA KIKINDA Ai, d.o.o., Милошевачки пут 34, Кикинда, за издавање привремене дозволе за рад постројења за управљање отпадом, која прибављају интегрисану дозволу на локацији у Кикинди, ул. Милошевачки пут 34, на катастарским парцелама бр. 21696/16, 21696/17 и 21696/19 КО Кикинда.

Надлежни орган обавештава јавност да је 21.12.2020. године, оператер LIVNICA KIKINDA Ai, d.o.o., Милошевачки пут 34, Кикинда, поднео Захтев:

  • за издавање привремене дозволе за рад постројења за управљање отпадом, која прибављају интегрисану дозволу на локацији у Кикинди, ул. Милошевачки пут 34, за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног металног отпада на локацији оператера на локацији у Кикинди, ул. Милошевачки пут 34, на катастарским парцелама бр. 21696/16, 21696/17 и 21696/19 КО Кикинда

Активности које привредно друштво LIVNICA KIKINDA Ai, d.o.o.,  Кикинда, намерава да предузима су складиштење неопасног металног отпада, као и поновно искоришћење предметног отпада у циљу производње одливака, на локацији у Кикинди.

У складу са тренутном ситуацијом у Републици Србији везано за пандемију вируса covid19, увид у поднети захтев, може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине уз поштовање свих прописаних мера за спречавање ширења вируса и уз претходни договор на број телефона: 021/487-4484 Тамара Орловић и 021/487-4735 Светлана Марушић. 

Рок за достављање мишљења и предлога је 24.01.2022. године.

               Заинтересовани могу доставити своје мишљење у писаној форми на адресу Секретаријата или путем електронске поште на e-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs.