Обавештење о пријему Захтева оператера „LAFARGE BFC“ д.о.о. Беочин, за издавање дозволе за третман, складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада, на локацији у Беочину, Трг БФЦ 1, на катастарској парцели 1461/8 К.О. Беочин

 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева оператера Захтев оператера „LAFARGE BFC“ д.о.о. Беочин, за издавање дозволе за третман, складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада, на локацији у Беочину, Трг БФЦ 1, на катастарској парцели 1461/8 К.О. Беочин

Надлежни орган обавештава јавност да је привредно друштво LAFARGE BFC“ д.о.о. Беочин , дана 03.03.2023. године поднело захтев (бр. 140-501-294/2023-05) за издавање дозволе за третман, складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада, на локацији у Беочину, Трг БФЦ 1, на катастарској парцели 1461/8 К.О. Беочин .  

Активности које привредно друштво „LAFARGE BFC“ д.о.о. Беочин, предузима је за третман, складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада, операцијама прописаним Законом о управљању отпадом и подзаконским актима..

Рок за достављање мишљења и предлога је 24. март 2023. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија 43 (приземље), сваки радни дан, од 11-13 часова.