Обавештење о пријему Захтева оператера „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Биковачки пут 280, Суботица – за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада – посебне фракције комуналног отпада и претовар чврстог комуналног отпада, на локацијама постројења у оквиру регионалног система управљања отпадом.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18- др. закон) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева оператера Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, Биковачки пут 280, Суботица – за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада – посебне фракције комуналног отпада и претовар чврстог комуналног отпада, на локацијама постројења:

  • Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Бачкој Тополи (КО Бачка Топола, кп 1776/6);
  • Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Кањижи (КО Мартонош, кп 6015/2);
  • Трансфер станица са центром за сакупљање отпада у Сенти (КО Сента, кп 19983/4);
  • Центар за сакупљање отпада у Малом Иђошу (KO Мали Иђош, кп 4330/3);
  • Центар за сакупљање отпада у Чоки (КО Чока, кп 3181/1);
  • Центар за сакупљање отпада у Новом Кнежевцу (КО Нови Кнежевац, кп 3584/2).

Надлежни орган обавештава јавност да је привредно друштво „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица-, дана 30.01.2023. године поднело захтев (бр. 140-501-190/2023-05) за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада – посебне фракције комуналног отпада и претовар чврстог комуналног отпада, на локацијама постројења у оквиру регионалног система управљања отпадом.  

Активности које оператер „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица, обавља јесу управљање комуналним отпадом и неопасним отпадом било ког порекла који задовољава граничне вредности параметара за одлагање неопасног отпада, тј. оператер обавља делатност складиштења (R3; R12 и R13) у центрима за сакупљање отпада као  и претовар комуналног отпада на трансфер станицама на локацијама локалних самоуправа:Бачка Топола, Кањижа, Сента, Мали Иђош, Нови Кнежевац и Чока.

Рок за достављање мишљења и предлога је 17. март 2023. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија 43 (приземље), сваки радни дан, од 11-13 часова.