Обавештење о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

Обавештавамо вас да је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поднет захтев оператера KNOTT-AUTOFLEX YUG DOO BEČEJ, број 140-501-1227/2022-05 од 29.11.2022. год., за издавање интегрисане дозволе за за рад целокупног постројења и обављање активности топлог цинковања потапањем, на локацији у Бечеју, Новосадска 202,  катастарска парцела: 7929/31 КО Бечеј.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, (соба 43 приземље), сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs , у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Захтев се може преузети овде. (63,3 MB)

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11., став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.