ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

Обавештавамо вас да је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поднет захтев оператера ЈП „Електропривреда Србије“ – огранак Панонске ТЕ-ТО Нови Сад, број 140-501-400/2023-05 од 29.03.2023. год., за издавање интегрисане дозволе за рад целокупног постројења и обављање активности производња електричне и топлотне енергије, на локацији у Новом Саду, ул. VII број 102, Нови Сад, катастарске парцеле: 1906-1920, 1926/1, 1927/1, 1928/1, 1929/1, 1930/1, 1931/1, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946/1, 2388/1, 2389/1, 2390, 2399/1, 2744, 2745, 2746/1, 2749/1, 2752/1-2760/1 и 3317К.О. Нови Сад.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, (соба 43 приземље), сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs , у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Захтев се може преузети овде.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11., став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.