Обавештење о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

Овим Вас обавештавамо да је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поднет захтев оператера METALFER STEEL MILL DOO, Румски друм 53А, Сремска Митровица, број 140-501-1225/2023-05 од 02.11.2023. године, за издавање интегрисане дозволе за рад целокупног постројења и обављање активности – ВАЉАОНИЦА ЧЕЛИКА ЗА АРМИРАЊЕ БЕТОНА, на локацији у Сремској Митровици, ул. Вишњевачка бб, катастарска парцела 8184/1 КО Сремска Митровица.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, (соба 43 приземље), сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Захтев се може преузети овде.

Мишљење на поднети захтев можете доставити овом органу у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења, у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 25/15 и 109/21).