ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

Обавештавамо вас да је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поднет захтев оператера REGIONALNA DEPONIJA DOO SUBOTICA, број 140-501-703/2022-05 од 15.06.2022. год. за издавање интегрисане дозволе за рад целокупног постројења РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У БИКОВУ – ПРВА ФАЗА, на локацији Биковачки пут 280, Биково, на  к.п. бр. 2635 КО Биково.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, (соба 54 приземље), сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Захтев се може преузети овде.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11., став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.