Обавештење о пријему захтева за ревизију интегрисане дозволе

Обавештавамо вас да је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поднет захтев оператера LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA CEMENTA D.O.O., број 140-501-963/2018-05 од 13.01.2023. год. за ревизију интегрисане дозволе за рад постројења и обављање активности производње цемента на локацији у Беочину, Трг БФЦ 1, на катастарској парцели 1461/8 К.О. Беочин.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, (соба 43 приземље), сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Захтев се може преузети овде.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11., став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.