ОБАВЕШТЕЊЕ о урађеном НАЦРТУ Решења о издавању интегрисане дозволе за оператера AD POLET Industrija građevinske keramike Novi Bečej

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, урадио НАЦРТ Решења о издавању интегрисане дозволе за оператера AD POLET Industrija građevinske keramike Novi Bečej, број 140-501-1296/2023-05 од 22.11.2023. године, за издавање интегрисане дозволе рад целокупног постројења и обављање активности производње опеке, црепа и производа за грађевинарство од печене глине, на локацији у Новом Бечеју, ул. Железничка бр. 13, катастарске парцеле број: 3215, 3223/1, 3223/3 и 3223/5 К.О. Нови Бечеј.

Увид у урађени НАЦРТ може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 43 приземље, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Нацрт се може преузети овде.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на урађени НАЦРТ овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11., став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бро. 135/04, 25/15 и 109/21).