ОДЛУКА О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ ВОДАМА

На основу члана 24. став 2. и члана 39. став 3. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – други пропис, 37/2016, 29/17,24/19, 66/20 и 38/21), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину (“Службени лист АПВ“, бр. 54/2021 и 7/22-ребаланс) и Одлуке покрајинског секретара о спровођењу поступка за доделу средстава путем јавног конкурса број 140-401-6092/2022-02-1 од 10.06.2022. године, након спроведеног конкурса за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине за 2022.годину, ради финансирања и суфинансирања реализације израде пројектно техничке документације у области управљања комуланим отпадним водама, а на основу утврђене ранг листе, секретар Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине доноси:

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА АПВ У 2022. ГОДИНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ ВОДАМА

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 17.06.2022. год. расписао Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2022. години, ради финансирања и суфинансирања реализације израде пројектно техничке документације у области управљања комуналаним отпадним водама.
Комплетну одлуку о додели средстава можете преузети овде.
Датум потписивања уговора ће бити накнадно објављен.