Поновни јавни увид у нацрт ППППН специјалног резервата природе „Царска бара“ и извештај о стратешкој процени утицаја ППППН специјалног резервата природе „Царска бара“ на животну средину за део у којем су извршене промене планског решења

Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја) обухвата део територије Града Зрењанина, катастарске општине: Бело Блато, Книћанин, Лукино Село, Перлез и Стајићево. Након обављног јавног увида извршене су мање измене  планских решења на простору посебне намене у режиму III степена заштите заштићеног природног добра за потребе изградње Визиторског центар „Царска бара“  због чега се он ставља на поновљени јавни увид  .

Поновни јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 15 дана, од 29.05.2023. године до 12.06.2023. године.

Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на поновни јавни увид у згради Градске управе Града Зреанина, Трг слободе бр. 10, Зрењанин, и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, Нови Сад.

Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, искључиво у писаном облику, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, или преко  одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Зрењанина, Трг слободе број 10, Зрењанин, у току трајања јавног увида, до 12.06.2023. године.