ППППН Предела изузетних одлика „Потамишје“ („Службени лист АПВ“ број 47/19)

Просторни план подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“  („Службени лист АПВ“ број 47/19)

ППППН Предела изузетних одлика „Потамишје“ (текст плана)
01 Просторне целине и подцелине подручја посебне намене
P1 Посебна намена простора
P2-1 Мрежа насеља и саобраћајна инфраструктура
Р2-2 – Воде и водна инфраструктура
Р2-3 – Енергетска и електронска комуникациона инфраструктура
P3-1 Природна и културна добра
Р3-2 – Природни ресурси и заштита животне средине
Р4  – Карта спровођења
Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН Предела изузетних одлика „Потамишје“ на животну средину (текст)
К1 – Заштита животне средине и природних добара
„Службени лист АПВ“ 47/19