Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково) („Службени лист АПВ“, број 35/2023)

 1. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково) – ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
 2. РК.1 – Посебна намена простора – Лист 1.1
 3. РК.1 – Посебна намена простора – Лист 1.2
 4. РК.1 – Посебна намена простора – Лист 1.3
 5. РК.2 – Инфраструктурни системи и мрежа насеља – Лист 2.1
 6. РК.2 – Инфраструктурни системи и мрежа насеља – Лист 2.2
 7. РК.2 – Инфраструктурни системи и мрежа насеља – Лист 2.3
 8. РК.3 – Природни ресурси, заштита животне средине, природних и културних добара– Лист 3.1
 9. РК.3 – Природни ресурси, заштита животне средине, природних и културних добара– Лист 3.2
 10. РК.3 – Природни ресурси, заштита животне средине, природних и културних добара– Лист 3.3
 11. РК.4 – Спровођење плана– Лист 4.1
 12. РК.4 – Спровођење плана– Лист 4.2
 13. РК.4 – Спровођење плана– Лист 4.3
 14. РК.5 – Детаљна разрада просторног плана – Посебна намена простора и синхрон план (листови 5.0.1. до 5.0.12 и листови 1. до 5.14.)
 15. РК.6 – Детаљна разрада просторног плана – Регулациони план са саобраћајном инстраструктуром (листови 6.0.1 до 6.0.12 и листови 1. до 6.14.)
 16. Прилог – Попречни профили
 17. Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково) на животну средину – ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
 18. Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки Брег)-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Кикинда-гранични прелаз са Румунијом (Наково) на животну средину – ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ
 19. „Службени лист АПВ“ број 35/2023