Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин („Службени лист АПВ“, број 9/23)

  1. Измене и допуне Просторног плана подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на основном правцу државног пута I реда број 24 Суботица-Зрењанин-Ковин,
  2. „Службени лист АПВ“ 9/2023.