Просторни план подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“ („Службени лист АПВ“ бр. 16/2023)

• Просторни план подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“ – текст 5,1 МБ
• П 1. – Целине и подцелине подручја посебне намене 11.4МБ
Р 1. – Посебна намена простора 11.8МБ
• Р 2.1. – Мрежа насеља и инфраструктурни системи 62.2МБ
• Р 2.2. – Инфраструктурни системи 10.2МБ
• Р 3. – Природни ресурси, заштита животне средине И природних И културних добара 9.9МБ
• Р 4. – Карта спровођења 9.3МБ
• Р 5.1. – Планирана намена површина, регулација површина јавне намене са елементима за парцелацију, нивелацију И мрежом инфраструцтуре за подцелине одбрамбени насип – Сегмент 1 5.1МБ
Р 5.2. – Планирана намена површина, регулација површина јавне намене са елементима за парцелацију, нивелацију И мрежом инфраструцтуре за подцелине одбрамбени насип – Сегмент 2 3.8МБ
Р 5.3. – Планирана намена површина, регулација површина јавне намене са елементима за парцелацију, нивелацију И мрежом инфраструцтуре за подцелине одбрамбени насип – Сегмент 3 4МБ
• Р 5.4. – Планирана намена површина, регулација површина јавне намене са елементима за парцелацију, нивелацију И мрежом инфраструцтуре за подцелине одбрамбени насип – Сегмент 4 3.1МБ
• Р 6. – Карактеристични попречни профиле насипа 350КБ 
• Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“ на животну средину- текст 3.5МБ 
• С 1. – Извод из Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине 1.3МБ
• С 2. – Постојеће стање простора на орто фото снимку 4МБ
С 3. – Посебна намена простора 11.7МБ
• С 4. – Инжењерско – геолошка карта простора 6.5МБ
• С 5. – Педолошка карта простора 6.5МБ
• Одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“ („Службени лист АПВ“ бр. 16/2023) 13.7МБ