Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ („Службени лист АПВ“, број 40/2023)

  1. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ – ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 3.5 МБ
  2. ПК.1 – Обухват Просторног плана са просторним целинама и подцелинама подручја посебне намене 6.8 МБ
  3. РК.1 – Посебна намена простора 7.3 МБ
  4. РК.2 – Инфраструктурни системи 7.8 МБ
  5. РК.3 – Природни ресурси, заштита животне средине, природних и културних добара 8.2 МБ
  6. РК.4 – Карта спровођења 5.4 МБ
  7. Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ – ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 2.9 МБ
  8. Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“ – ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ 8.2 МБ
  9. „Службени лист АПВ“ број 40/2023 68.3 МБ