Просторни план подручја посебне намене за изградњу насипа код насеља Купиново са елементима за директно спровођење („Службени лист АПВ“ бр. 16/2023)