Просторни план подручја посебне намене за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење („Службени лист АПВ“, број 49/22)

 1. Просторни план подручја посебне намене за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење -ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
 2. 00-Прегледна карта са границама обухвата
 3. Р 1.1.Посебна намена простора
 4. Р 1.2.Посебна намена простора
 5. Р 2.1.Инфраструктурни системи, природни ресурси, заштита животне средине и природних добара
 6. Р 2.2.Инфраструктурни системи, природни ресурси, заштита животне средине и природних добара
 7. Р 3.1.Карта спровођења
 8. Р 3.2.Карта спровођења
 9. Р 4. Детаљна разрада Просторног плана-Регулациони план
 10. Р 5. Детаљна разрада Просторног плана-Синхрон план
 11. Извештај о стратешкој процени утицаја Просторни план подручја посебне намене за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење на животну средину-ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
 12. С 1.1.Простори потенцијално негативних утицаја на животну средину и мере заштите
 13. С 1.2.Простори потенцијално негативних утицаја на животну средину и мере заштите
 14. „Службени лист АПВ“ -49/2022