Рани јавни увид у Материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Перлез – ТС Жабаљ

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Перлез – ТС Жабаљ одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 03.06.2024. године до 17.06.2024. године.

 Правна и физичка лица се позивају да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Перлез – ТС Жабаљ у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000  Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, а најкасније до 17.06.2024. године.

  1. Оглас
  2. Материјал за израду ППППН инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Перлез – ТС Жабаљ-текстуални део 6,1МБ
  3.  Граница обухвата планског документа са планираном претежном наменом површина 29МБ
  4. Граница обухвата планског документа са предлогом трасе далековода у електронском формату 122KB