Рани јавни увид у материјал за израду ППППН за изградњу ветроелектране „Ветрогон“

Одлуком о изради Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Ветрогон“ („Сл.лист АПВ“ број 42/2022) обухваћене су целе катастарске општине Србобрaн, Бечеј и Радичевић.

Рани јавни увид у Mатеријал за израду Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Ветрогон“ одржаће се у трајању од 15 дана, од 15.05.2023. године до 29.05.2023. године.

Органи, организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту, планирање и уређење простора и изградњу објeкатa, позивају се да дају услове и мишљења од значаја за израду Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Ветрогон“ и да исте доставе, у току трајања раног јавног увида, на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад.

Правна и физичка лица позивају се да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене за изградњу ветроелектране „Ветрогон“ у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, а најкасније до 29. маја 2023. године.